BẠCH THÔNG: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch là một trong những dự án mà huyện thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

Câu lạc bộ hát then đàn tính huyện Bạch Thông được ra mắt nhằm huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc

Dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch được cấp kinh phí gần 140 triệu đồng. Dự án thực hiện các nội dung gồm: Đề xuất cấp thẩm quyền có cơ chế, chính sách và hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hoá truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng, truyền dạy những người kế cận; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hoá phi vật thể; xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hoá dân gian; hỗ trợ hoạt động cho các đội văn nghệ truyền thống cũng như hỗ trợ đầu tư xây dựng các điểm đến du lịch tiêu biểu; hỗ trợ chống xuống cấp di tích quốc gia, xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho nội dung này./.

                                                                                              Nguồn: Cổng TTĐT huyện