Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã Mỹ Thanh

1. Quyết định Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo Chính Quyền Điện Tử xã Mỹ Thanh

2. Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ Chuyển đổi số xã Mỹ Thanh

3. Quyết định Thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã Mỹ Thanh

4. Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn Thông tin mạng xã Mỹ Thanh năm 2022

5. Báo cáo Tình hình xây dựng Chính quyền điện tử, ứng dụng Công nghệ thông tin xã Mỹ Thanh năm 2021

6. Quyết định bàn giao chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng

7. Quyết định Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã (Năm 2022)

8. Quyết định Thành lập thí điểm Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn Phiêng Kham (2022)

9. Báo cáo Kết quả triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Mỹ Thanh (UBND xã Mỹ Thanh)

10. Báo cáo Hoạt động Chuyển đổi số trên địa bàn xã Mỹ Thanh năm 2022 (UBND xã Mỹ Thanh)

11. Quyết định Kiện toàn Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã (Năm 2022)

12. Quyết định Kiện toàn Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn Phiêng Kham (Năm 2022)

13. Quyết định Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn Bản Châng (Năm 2022)

14. Quyết định Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn Bản Luông (Năm 2022)

15. Quyết định Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn Cây Thị (Năm 2022)

16. Quyết định Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn Khau Ca (Năm 2022)

17. Quyết định Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn Nà Cà (Năm 2022)

18. Quyết định Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn Thôm Ưng (Năm 2022)