Các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Mỹ Thanh

I. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

A. Quyết định

 1. Quyết định kiện toàn Ban Quản lý các Chương trình MTQG xã Mỹ Thanh (2023)
 2. Quyết định phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Chương trình MTQG phát triểnkinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (lần 1)
 3. Quyết định phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (lần 2)
 4. Quyết định Phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Dự án 1 Chương trình MTQGPT kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (téc)
 5. Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện dự án 7 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
 6. Quyết định phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Dự án 8 Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Mỹ Thanh
 7. QĐ Tặng quà cho Người Có uy tín trong cộng đồng Dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

B. Kế hoạch

 1. Kế hoạch truyền thông về Chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTSMN giai đoạn 2021-2025 (UBND xã Mỹ Thanh)
 2. KH thực hiện chế độ, chính sách NCUT theo QĐ 12.2018-TTg và Dự án 10 CTMTQG DTTSMN năm 2023
 3. KH Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia PTKT vùng đồng bào DTTSMN năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)
 4. KH Thực hiện chế độ, chính sách NCUT năm 2023

C. Báo cáo

1. BC Tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)

– Biểu kèm theo Báo cáo Tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)

2. BC Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng ĐBDTTSMN tháng 5 năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)
– Biểu kèm theo báo cáo tháng 5 chương trình MTQG DTTSMN (UBND xã Mỹ Thanh)
3. BC Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTSMN 06 tháng đầu năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)
Mẫu Biểu kèm theo báo cáo 6 tháng chương trình MTQG DTTSMN (UBND xã Mỹ Thanh)
Phụ Biểu II kèm theo báo cáo 6 tháng chương trình MTQG DTTSMN (UBND xã Mỹ Thanh)
4. BC Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTSMN tháng 7 năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)
– Biểu kèm theo báo cáo tháng 7 chương trình MTQG DTTSMN (UBND xã Mỹ Thanh)
5. BC Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTSMN tháng 8 năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)
– Biểu kèm theo báo cáo tháng 8 chương trình MTQG DTTSMN (UBND xã Mỹ Thanh)
6. BC Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTSMN tháng 9 năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)
– Biểu kèm theo báo cáo tháng 9 chương trình MTQG DTTSMN (UBND xã Mỹ Thanh)
7. BC Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTSMN tháng 10 năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)
– Biểu kèm theo báo cáo tháng 10 chương trình MTQG DTTSMN (UBND xã Mỹ Thanh)
8. BC Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTSMN tháng 8 đầu năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)
– Biểu kèm theo báo cáo 8 tháng đầu năm chương trình MTQG DTTSMN (UBND xã Mỹ Thanh)

9. BC Việc thực hiện Quyết định số 12.2018.QĐ-TTg ngày 06.3.2018 của TTCP (UBND xã Mỹ Thanh)

10. BC Kết quả thực hiện công tác Dân tộc tháng 5 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)

11. BC Kết quả thực hiện công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)

12. BC Kết quả thực hiện công tác Dân tộc tháng 7 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)

13. BC Kết quả thực hiện công tác Dân tộc tháng 8 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)

14. BC Kết quả thực hiện công tác Dân tộc tháng 9 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)

15. BC Kết quả thực hiện công tác Dân tộc tháng 10 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)

16. BC Thực hiện cam kết chi thực hiện các CTMT 6 tháng năm 2023

– Biểu cam kết chi quý I+ II


D. Thông báo

 1. TB Niêm yết công khai Kết quả rà soát, đăng ký điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT (UBND xã Mỹ Thanh)
 2. TB niêm yết công khai kết quả rà soát đăng ký bổ sung đối tượng thụ hưởng theo Dự án 1 chương trình MTQG DTTS&MN năm 2023

E. Công văn

1. CV Rà soát, đăng ký điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT (UBND xã Mỹ Thanh)
– BB Họp rà soát, đăng ký điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT (UBND xã Mỹ Thanh)
2. CV Kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (UBND xã Mỹ Thanh)
3. CV Lập danh sách Đại biểu tham dự Lớp tập huấn nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, chính sách dân tộc(UBND xã Mỹ Thanh)

F. Tờ trình

1. Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện Dự án Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trồng và tiêu thụ khoai tây nguyên liệu năm 2023 (Đợt 1)

– Danh sách Các hộ thụ hưởng kèm theo

2. Tờ trình đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện Dự án Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trồng và tiêu thụ khoai tây nguyên liệu năm 2023 (Đợt 2)

– Danh sách các hộ thụ hưởng kèm theo (đợt 2)

3. Tờ trình Về việc Phê duyệt danh sách các hộ gia đình thụ hưởng chính sách Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính Phủ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

II. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

A. Quyết định

1. Quyết định phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 (đợt 1)

– BIỂU PHÂN BỔ CHI TIẾT DỰ TOÁN 2023

2. Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 “Cải thiện dinh dưỡng” của Dự án 3 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Mỹ Thanh năm 2023


B. Kế hoạch

1. Kế hoạch Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023

2. Kế hoạch Tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Mỹ Thanh

3. Kế hoạch Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo và đề xuất kinh phí năm 2024

– BIỂU VỐN CT GIẢM NGHÈO NĂM 2024


C. Tờ trình

1. Tờ trình Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 “Cải thiện dinh dưỡng” của Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Mỹ Thanh năm 2023

2. Tờ trình đề nghị thẩm định giá giống lợn, vật tư thực hiện dự án chăn nuôi lợn sinh sản thuộc Dự án 3, tiểu dự án 1 Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn xã Mỹ Thanh

3. Tờ trình Về việc đề nghị cấp kinh phí thẩm định giá thực hiện chương trình, dự án năm 2023

4. Tờ trình Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp con giống, thức ăn tinh, thuốc thú y, vắc xin Dự án chăn nuôi Lợn sinh sản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Mỹ Thanh năm 2023


D. Báo cáo

1. Báo cáo Đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Mỹ Thanh

– Phụ lục kèm theo Báo cáo đánh giá giữa kỳ

2. Báo cáo Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2023

– Biểu kèm theo Báo cáo giám sát 06 tháng năm 2023

3. Báo cáo Về việc xây dựng kế hoạch vốn năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

4. Báo cáo Kết quả việc triển khai, thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững 2023


E. Thông báo

 


F. Công văn

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

III. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

A. Quyết định

 1. QĐ kiện toàn Ban Quản lý các Chương trình MTQG xã Mỹ Thanh (2023)

B. Kế hoạch

1. Kế hoạch Xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Thanh năm 2023


C. Báo cáo

1. Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2023-2025 xã Mỹ Thanh

– Biểu kèm theo Báo cáo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023

2. Báo cáo Kết quả thực hiện một số tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới xã Mỹ Thanh

3. Báo cáo V/v rà soát các danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng trong Đề án xây dựng huyện Bạch Thông đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025

– Biểu điều chỉnh vốn đầu tư 2022-2025

4. Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Thanh

5. Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2023 của xã Mỹ Thanh


D. Thông báo

1. Thông báo Nội dung cuộc họp rà soát các tiêu chí của xã và thôn NTM năm 2022


E. Công văn

1. Đăng ký nhu cầu tham gia tập huấn Nông thôn mới năm 2024-2025

2. Công văn đề xuất vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024

– Biểu đề xuất vốn sự nghiệp

3. Thống kê hiện trạng thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)

– PKS Đánh giá tiêu chí NTM trong lĩnh vực TTTT (UBND xã Mỹ Thanh)


F. Tờ trình

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦