Di tích- Danh thắng

NHÀ BIA GHI TÊN LIỆT SỸ XÃ MỸ THANH

Bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và xã hội hóa tháng 12/2018, xã Mỹ Thanh được đầu tư xây dựng nhà bia ghi...