Tổ chức bộ máy

DANH SÁCH ỦY BAN MTTQVN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ MỸ THANH

   ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ MỸ THANH 1. Hoàng Thông Tài - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Thanh –...

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ

  THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ MỸ THANH 1. Đinh Quang Hòa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã – Điện...