CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023

1. Chương trình công tác UBND xã Mỹ Thanh năm 2023

2. Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ công tác Văn hóa, Thông tin và Thể thao năm 2023