Công khai Ngân sách địa phương năm 2022

1. Quyết định số 20/QĐ-UBND, ngày 28/01/2021 của UBND xã Mỹ Thanh về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2022

2. Quyết định số 141 ngày 21/4/2022 về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quý I năm 2022 của xã Mỹ Thanh

– Bảng biểu kèm theo Quyết định số 141