CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

1. Quyết định số 46/QĐ-UBND, ngày 14/02/2021 của UBND xã Mỹ Thanh về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2021

2. Quyết định số 20/QĐ-UBND, ngày 28/01/2021 của UBND xã Mỹ Thanh về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2022