Danh mục các Dự án, Hạng mục đầu tư

I. Danh mục các Dự án đang đầu tư

1. Quyết định Số 859 về việc Phê duyệt danh mục và giao chủ đầu tư các công trình thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTSMN huyện Bạch Thông năm 2022

II. Danh mục các Dự án chuẩn bị đầu tư

1. Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Mỹ Thanh (chi tiết xem tại đây)

2. Triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM NĂM 2022 trên địa bàn xã Mỹ Thanh (Chi tiết xem tại đây)

3. Triển khai thực hiện chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTSMN giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn xã Mỹ Thanh (Chi tiết xem tại đây)

– Biểu Danh mục chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTSMN giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông