DANH SÁCH CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN UBND XÃ MỸ THANH

 

CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN UBND XÃ MỸ THANH

1. Lô Trung Dũng – Trưởng Công an xã Mỹ Thanh
– Điện thoại liên hệ: 0985.036.686
– Địa chỉ email: dunglt.bt@backan.gov.vn
2. Triệu Nguyên Ngọc – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Mỹ Thanh
– Điện thoại liên hệ: 0978.961.137
– Địa chỉ email: ngoctn.bt@backan.gov.vn
3. Hà Thị Thoa – Công chức Tài chính – Kế toán xã Mỹ Thanh
– Điện thoại liên hệ: 0357.668.299
– Địa chỉ email: thoaht.bt@backan.gov.vn
4. Nguyễn Văn Ba – Công chức Văn phòng – Thống kê xã Mỹ Thanh
– Điện thoại liên hệ: 0838.475.466
– Địa chỉ email: banv.bt@backan.gov.vn
5. Đinh Thị Mến – Công chức Văn phòng – Thống kê xã Mỹ Thanh
– Điện thoại liên hệ: 0386.615.685

– Địa chỉ email: mendt.bt@backan.gov.vn

6. Đặng Quang Linh – Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Mỹ Thanh
– Điện thoại liên hệ: 0397.350.686

– Địa chỉ email: linhdq.bt@backan.gov.vn

7. Lưu Đình Thời – Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Mỹ Thanh
– Điện thoại liên hệ: 0395.296.409

– Địa chỉ email: thoild.bt@backan.gov.vn

8. Nguyễn Thái Bắc – Công chức Văn hóa – Xã hội xã Mỹ Thanh
– Điện thoại liên hệ: 0974.755.882

– Địa chỉ email: bacnt.bt@backan.gov.vn

9. Lường Bảo Yến – Công chức Văn hóa – Xã hội xã Mỹ Thanh
– Điện thoại liên hệ: 0985.556.911

– Địa chỉ email: yenlb.bt@backan.gov.vn

10. Hoàng Văn Sán – Công chức Địa chính – Nông nghiệp – XD&MT xã Mỹ Thanh
– Điện thoại liên hệ: 0965.863.578

– Địa chỉ email: sanhv.bt@backan.gov.vn

11. Nguyễn Thị Hằng – Công chức Địa chính – NN – XD&MT xã Mỹ Thanh
– Điện thoại liên hệ: 0983.443.650

– Địa chỉ email: hangnt.bt@backan.gov.vn