DANH SÁCH ỦY BAN MTTQVN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ MỸ THANH

 

 ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ MỸ THANH

1. Hoàng Thông Tài – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Thanh
– Điện thoại liên hệ:    0339.595.341
– Địa chỉ email: taiht.bt@backan.gov.vn
2. Nguyễn Thị Thương – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thanh
– Điện thoại liên hệ:    0858.425.222
– Địa chỉ email: thuongnt.bt@backan.gov.vn
3. Nguyễn Thị Diễm – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mỹ Thanh
– Điện thoại liên hệ:  0354.621.912
– Địa chỉ mail :diemnt.bt@backan.gov.vn
4. Nồng Đình Hân – Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Thanh
– Điện thoại liên hệ: 0368.046.582
– Địa chỉ email: hannd@backan.gov.vn
5. Triệu Phúc Y – Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh xã Mỹ Thanh
– Điện thoại liên hệ:    0357.786.514
– Địa chỉ email: ytp.bt@backan.gov.vn