HƯỚNG DẪN THAM GIA CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2022”