ISO 9001:2015 XÃ MỸ THANH

1. QUyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

2. QĐ kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

3. Kế hoạch Duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2015 tại Ủy ban nhân dân xã năm 2021 (điều chỉnh)