Kế hoạch Duy trì, khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số Cải cách hành chính năm 2023, nâng cao chất lượng Chỉ số năm 2024

0

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch Duy trì, khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số Cải cách hành chính năm 2023, nâng cao chất lượng Chỉ số năm 2024