Kế hoạch Thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về năm 2022

xem chi tiết tại đây