Kế hoạch Thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2030 xã Mỹ Thanh

xem chi tiết tại đây