Kế hoạch Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường năm 2022

xem chi tiết tại đây