KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI XÃ MỸ THANH

Chiều ngày 26/9/2023, Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số của huyện đã tổ chức kiểm tra tại xã Mỹ Thanh.

Qua kiểm tra cho thấy, UBND xã Mỹ Thanh đã kịp thời chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cải cách hành chính theo kế hoạch đã đề ra. Các nhiệm vụ CCHC cơ bản đã hoàn thành lộ trình kế hoạch đề ra; Việc tổ chức thực hiện các quy định về sắp xếp, bố trí việc làm đối với cán bộ công chức được thực hiện đúng quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công chức tiếp tục được quan tâm; thủ tục hành chính được niêm yết đầy đủ, công khai, minh bạch giúp người dân nắm rõ được quy trình và thời gian giải quyết các TTHC giảm thiểu thời gian đi lại và chi phí cho người dân; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%. Chuyển đổi số đã được thực hiện trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp Nhân dân nắm bắt nhanh hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các thông tin về sản xuất nông lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, dịch bệnh,…
Tuy nhiên, xã Mỹ Thanh vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Chưa xây dựng được sáng kiến, giải pháp mới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác CCHC tại đơn vị. Hệ thống loa truyền thanh xã đã tạm dừng hoạt động, do đó ảnh hưởng phần nào đến hiệu quả công tác tuyên truyền. Về cải cách thể chế: Công chức tham mưu còn khá lúng túng trong quá trình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn. Việc nghiên cứu, khai thác TTHC được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của người dân còn hạn chế, chủ yếu là hỏi trực tiếp qua bộ phận chuyên môn. Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC chưa thật sự hiệu quả.
Tại buổi làm việc đoàn kiểm tra của huyện cũng đề nghị xã Mỹ Thanh cần sửa lại Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo, cải cách hành chính phù hợp; Bổ sung thêm nhiệm vụ của ủy ban Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên trong quy chế hoạt động. Đối với sáng kiến: đề nghị xã tiếp tục duy trì đồng thời đẩy mạnh tổ hỗ trợ, đến năm 2024 làm đề tài sáng kiến. Bố trí kinh phí hàng năm cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn. Thực hiện kiểm tra và lưu đầy đủ bộ hồ sơ về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 theo quy định…