Quyết định kiện toàn Ban bình xét “ Làng sức khỏe” xã Mỹ Thanh

Ngày 14/9/2021, UBND xã Mỹ Thanh đã ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban bình xét “ Làng sức khỏe” xã Mỹ Thanh.

Xem chi tiết tại đây!