Thông báo kết quả ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 18/8/2021 Ủy ban MTTQ xã Mỹ Thanh đã ban hành Thông báo số 22/TB-MTTQ-BTT về kết quả ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết xem tại đây!