Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND xã khóa XX

TB-lich-TCD-cua-CT-HDND-xa-khoa-XX(12.08.2021_08h41p11)_signed