Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND xã khóa XX

TB-tiep-CD-cua-db-HDND-xa-khoa-XX(12.08.2021_08h32p54)_signed