Thông báo phân công nhiệm vụ đối với công chức xã năm 2021

TB-phan-cong-nhiem-vu-CBCC-xa-nam-2021-(10.08.2021_15h31p02)_signed