CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

I. VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH BẮC KẠN

1. Quyết định số 2439/QĐ-UBND, ngày 30/12/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả; không tiếp nhận và trả kết quả; tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp; tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Danh mục 1); (Danh mục 2)

2. THÔNG BÁO số 25/SYT-VP, ngày 07/01/2021 về Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Y tế thực hiện tiếp nhận, trả kết quả; không tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn

3. Quyết định số 645/QĐ-UBND, ngày 13/5/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, sổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

4. Quyết định số 718/QĐ-UBND, ngày 21/5/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương và lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

5.Quyết định số 776/QĐ-UBND, ngày 01/6/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

6. Quyết định số 833/QĐ-UBND, ngày 09/6/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn

7. Quyết định số 940/QĐ-UBND, ngày 21/6/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

8. Quyết định số 991/QĐ-UBND, ngày 29/6/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn (Danh mục 1); (Danh mục 2); (Danh mục 3)

9. Quyết định số 1211/QĐ-UBND, ngày 01/7/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

10. Quyết định số 1493/QĐ-UBND, ngày 12/8/2021 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

11. Quyết định số 1518/QĐ-UBND, ngày 17/8/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn

12. Quyết định số 1254/QĐ-UBND, ngày 17/8/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

13. Quyết định 1530/QĐ-UBND, ngày 18/8/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

14. Quyết định số 1668/QĐ-UBND, ngày 08/9/2021 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021

15. Quyết định số 1667/QĐ-UBND, ngày 08/9/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính – Ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn

16. Quyết định số 1691/QĐ-UBND, ngày 13/9/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

17. Quyết định số 1730/QĐ-UBND, ngày 20/9/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

II. VĂN BẢN CỦA UBND HUYỆN BẠCH THÔNG

1. Quyết định số 133/QĐ-UBND, ngày 14/01/2021 Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021

2. Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 29/01/2021 Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021

3. Kế hoạch số 28/KH-UBND, ngày 29/01/2021 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

4. Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 14/02/2021 Kế hoạch Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021

5. Báo cáo số 158/BC-UBND, ngày 19/3/2021 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý 1 năm 2021

6. Kế hoạch số 114/KH-UBND, ngày 10/5/2021 Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

7. Kế hoạch số 176/KH-UBND, ngày 23/7/2021 về việc Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2021 – 2025

8. Báo cáo số 621/BC-UBND, ngày 17/9/2021 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2021

III. VĂN BẢN CỦA UBND XÃ MỸ THANH (Năm 2021)

1. Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 26/01/2021 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021

2. Quyết định số 13/QĐ-UBND, ngày 26/01/2021 Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021

3. Kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 16/01/2021 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2021

4. Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 28/01/2021 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

5. Kế hoạch số 17/KH-UBND, ngày 25/02/2021 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

6. Kế hoạch số 18/KH-UBND, ngày 25/02/2021 Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021

 7. Báo cáo số 46/BC-UBND, ngày 01/3/2021 Kết quả rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt theo Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn

8. Báo cáo số 50/BC-UBND, ngày 05/3/2021 Kết quả nâng cao Chỉ số PAPI về Nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2020

9. Báo cáo số 52/BC-UBND, ngày 09/3/2021 Công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021

10. Báo cáo số 56/BC-UBND, ngày 16/3/2021 Báo cáo rà soát số lượng, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đề nghị số hóa

11. Báo cáo số 60/BC-UBND, ngày 17/3/2021 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I/2021

12. Báo cáo số 119/BC-UBND, ngày 09/6/2021 Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

13. Báo cáo số 130/BC-UBND, ngày 15/6/2021 BÁO CÁO BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ QUÝ II/2021

14. Kế hoạch số 55/KH-UBND, ngày 28/7/2021 Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã giai đoạn 2021 – 2025

15. Báo cáo số 190/BC-UBND, ngày 16/8/2021 Báo cáo Kết quả công tác Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2020

16. Kế hoạch số 62/KH-UBND, ngày 23/8/2021 Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính xã Mỹ Thanh năm 2021

17. Kế hoạch số 61/KH-UBND, ngày 23/8/2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền nội dung công tác cải cách hành chính năm 2021

18. Báo cáo 207/BC-UBND, ngày 08/9/2021 Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021

19. Báo cáo số 215/BC-UBND, ngày 14/9/2021 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2021

IV. VĂN BẢN CỦA UBND XÃ MỸ THANH (Năm 2022)

1. Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quý I năm 2022

Phu lục I Cải cách hành chính Quý I

2. Kế hoạch khắc phục những hạn chế về công tác Cải cách hành chính

3. Kế hoạch tuyên truyền về công tác CCHC

4. Báo cáo công tác CCHC 6 tháng năm 2022

– Phụ lục I CCHC 6 tháng 2022

5. Thông báo Kết luận giao ban công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022

6. Kế hoạch Kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2022

7. Báo cáo Công tác CCHC Quý III năm 2022

8. Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính xã năm 2022

9. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ CCHC xã năm 2022

10. Quyết định Thành lập Tổ kiểm tra công tác CCH và kiểm soát TTHC xã năm 2022

11. Công văn Về việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức

12. Kế hoạch Tổ chức hội nghị tuyên truyền CCHC năm 2022

13. Quyết định Kiện toàn Bộ phận TNTKQ xã Mỹ Thanh năm 2022 (thay QĐ 104)

14. Quyết định BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA 1 CỬA năm 2022

15. Kế hoạch Thống kê, biên tập bộ thủ tục hành chính năm 2022