Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thị xã Mỹ Thanh

Ngày 15/9/2021, UBND xã Mỹ Thanh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thị xã Mỹ Thanh

Xem chi tiết tại đây!